هماهنگی در یک جمله

استاد حمیدی به عنوان بهترین استاد آیلتس که مقالات متعددی برای رشد و یادگیری زبان اموزان خود در آیلتس نوشته اند. در این مقاله به موضوع هماهنگی در یک جمله اشاره می کنند. بهترین نکات برای ایجاد هماهنگی در یک جمله، چه مواردی می باشد؟

  • هماهنگی در یک جمله

استاد حمیدی برای ایجاد هماهنگی در جمله های آیلتس می گویند: هنگامی که حین صحبت کردن یا نوشتن، یک جمله می‌ سازید، باید در استفاده از زمان های مختلف کاملا هماهنگ عمل کنید. همچنین باید در ساختار بندی جمله مهارت داشته باشید. استاد حمیدی توصیه میکنند: یاد بگیرید که چگونه در خواننده یا شنونده تاثیر خوبی ایجاد کنید. با یادگیری ایجاد هماهنگی در استفاده از زمان های مختلف در یک جمله طولانی، تاثیر گذاری خود را افزایش می دهید .

برای مثال:
 جمله”
I never knew that I will not be able to achieve this target” هماهنگی کم تری از “I never knew” در زمان گذشته دارد، در حالی که “I will not be able to achieve this target” به زمان حال است. این جمله اشتباه است، زیرا قوانین گرامر به طور صحیح در آن به کار نرفته است.
جمله “
I never knew that I would not be able to achieve this target” صحیح است و ساختار و هماهنگی صحیح در کل جمله به کار رفته است.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top