شیوه نگارش پاراگراف مقدمه قسمت اول رایتینگ آکادمیک

روش صحیح نگارش پاراگراف مقدمه قسمت اول رایتینگ آکادمیک از نظر استاد حمیدی بهترین مدرس آیلتس و مشاور رسمی در امور مهاجرت و کاریابی 

 
  • شیوه نگارش پاراگراف مقدمه نامه در رایتینگ

استاد حمیدی می فرمایند:
برای نوشتن پاراگراف مقدمه،در رایتینگ ابتدا زیر لغات کلیدی موضوع خط بکشید و سعی کنید مترادف ھای این لغات و یا اشکال دیگر آنھا را بالای ھر کلمه بنویسید. مثلا زیر لغت use خط کشیده و این مترادف ھا و اشکال دیگر کلمه را بالای آن بنویسید. کلماتی مانند

using, use (n.), consume, consuming, consumption, etc.

حالا با حفظ پایبندی به معنای اصلی موضوع سعی کنید آن را به شیوه ای دیگر بازنویسی کنید. توجه کنید که نباید اصل موضوع نگارش را روی برگه جواب کپی کنید چون نمره از دست خواھید داد. بجای آن سعی کنید با استفاده از مترادف ھا و ساختارھای گرامری مشابه با حفظ معنای موضوع آن را بازنویسی کنید.

به  مثال زیر توجه کنید:Three Sample Introductions 

1. The table compares percentages of Australians from six different family types who were classed as poor in 1999.

2. The table gives information about poverty rates among six types of households in Australia in the year 1999.

3. The table compares different categories of Australian families in terms of the proportion of people living below the poverty line in each one.

مقدمه ھای نمونه را با موضوع اصلی مقایسه کنید. در برخی از مثال ھای نمونه از کلمات مترادف و در برخی دیگر از تغییر ساختارھای گرامری و دستوری استفاده شده اما ھر سه نمونه معنی اصلی موضوع را در بر دارند.
بعنوان مثال به برخی از عبارات رایج و مترادف زیر توجه کنید.

graph = the line graph chart = the bar chart diagram = the figure

shows = illustrates (or 'compares' if the graph is comparing),

give information about proportion = percentages information = data the number of = the figures for the proportion of = the figures for

people in the USA = Americans

from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009= from 1999 to 2009 = over a period of 10 years

how to produce = the process of producing

in three countries = in the UK, France and Spain (i.e. name the countries)

برخی از الگوه ھای شروع کردن این پاراگراف عبارتند از:

The…gives information about…

The…compares…

The…makes a comparison between…

The…shows changes/fluctuations in…

The…illustrates…

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top