ھشت ساختار گرامری پیچیده در رایتینگ برای گرفتن نمره 8

استاد حمیدی به عنوان بهترین استاد آیلتس در شیراز برای زبان آموزان خود مطالبی را برای یادگیری هرچه بهتر ارائه می کنند. ما در ادامه این مقاله به بررسی مطالبی در مورد انواع گرامر پیچیده در رایتینگ و نمره 8، از گفته های استاد حمیدی می پردازیم. 

ھشت ساختار گرامری پیچیده در رایتینگ برای گرفتن نمره 8
توجه شود که باید حیطه وسیعی از این ساختارھا را به صورت صحیح و کامل به کار برد. در ھر پاراگراف چھار ساختار متفاوت از ساختارھای ذیل استفاده شود. ھر ساختار حداکثر دو بار استفاده گردد و از ھمه ساختارھا ھم حداقل یک بار به کار برده شود .

1. Passive modals
2. Relative clauses
3. Conditionals: simple and mixed
4. Cleft and psudo cleft structures
5. Parallel structures
6. Impersonal structures
7. Variety of verb tenses
8. Coordinating conjunctions

 

دیگر مقالات مرتبط

مقالات لیسنینگ 
مقالات اسپیکینگ

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top