اصطلاحات پر کاربرد در رایتینگ نامه نگاری تسک 1 جنرال

استاد حمیدی بدلیل درخواستهای متعدد شما دوستان عزیز در مورد ارائه بیشتر مقالات مرتبط با رایتینگ تسک 1 جنرال آکادمیک تصمیم گرفت، تا در این مقاله آیلتس به موضوع اصطلاحات پر کاربرد نامه نگاری برای تسک 1 آزمون آیلتس جنرال بیشتر بپردازد.

توجه به این نکته بسیار مهم است که مطالب موجود در سایت رسمی استاد حمیدی تضمینی بر استفاده صحیح شما از آنها در آزمون آیلتس نمی باشند. و شما برای کسب تسلت در استفاده صحیح و بجا از این اصطلاحات نیازمند شرکت در کلاسهای آیلتس استاد حمیدی خواهید داشت. و لازم به ذکر است که در کلاسهای آیلتس استاد حمیدی چه در حالت کلاسهای حضوری آیلتس و چه در حالت کلاسهای آنلاین آیلتس شما می توانید به مهارت ذکر شده به سادگی دسترسی پیدا کنید چون کلاسهای آیلتس استاد حمیدی کلاسهای آیلتس تضمینی می باشند.

 اصطلاحات پر كاربرد كه در نامه نگاری براى رایتینگ تسك 1 آیلتس جنرال.

عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده می شوند:

 

In reply to your letter = در پاسخ نامه شما

 To meet a demand = برای برآوردن تقاضا

We must apologies for = ما باید پوزش بخواھیم برای

 ما مایل ھستیم به استحضار شما برسانیم کهWe wish to inform you that =

We would appreciate it if you could = ما سپاسگزار خواھیم بود اگر شما می توانستید

We would appreciate your reply = ما از پاسخ شما سپاسگزار خواھیم بود

With reference to = با اشاره به، عطف به

To meet a demand = برای برآوردن تقاضا

 ما مایل ھستیم به استحضار شما برسانیم کهWe wish to inform you that =

We would appreciate your reply = ما از پاسخ شما سپاسگزار خواھیم بود

Would you please let us = آیا لطفا شما اجازه می دھید به ما

I am very much Obligated to you if = من بسیار مدیون شما خواھم بود اگر

I am sorry to have to say that = من بسیار متاسفم از اینکه بگویم

In accordance with your request = طبق خواسته شما، بر حسب درخواست شما

Please accept my thanks for = لطفا سپاس مرا بپذیرید برای

I regret to inform you that = من متاسفم به اطلاع شما برسانم که

Could you do me a favor with = می توانید یک لطف بھ من بکنید با

Referring your letter of = در استناد به نامه شما

We hasten to thank you for = ما شتاب داریم برای تشکر از شما بابت

We wish to remind you that = ما مایل ھستیم به شما یادآوری کنیم که

I find it necessary to = من لازم دانستم به

 

 

دیگر مقالات مرتبط:

مقالات لیسینینگ
مقالات اسپیکینگ
مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ
مقالات عمومی آیلتس
نظرات و توصیه های امتحانی
نمونه امتحانات آیلتس سراسرجهان

 

 

 

 

 

 

شرایط و اصطلاحات رایتینگ را با استفاده از لینک های زیر در پیج اینستاگرام ما مطالعه نمایید

mohajerat-ielts

mohajerat-ielts

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top